1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 30

The Preperatıon Of Nano Sızed Solıd Oxıde Fuel Cell Electrolytes By Mıcroemulsıon Method

səhifə17/30
tarix27.10.2017
ölçüsü1.46 Mb.

The Preperatıon Of Nano Sızed Solıd Oxıde Fuel Cell Electrolytes By Mıcroemulsıon Method


As lifetime of fosil energy resources only 50 years more could be anticipated. Despite of this, endustry is expanding faster and necessity of alternative energy becomes more important day by day. Hydrogen energy is estimated to compansate most of the energy requirements in the future. Fuel cells are thought to be so common because of including productive, economic, silent, environment protective and adaptable to hydrogen production devices. Chemical energy of fuel gases can be directly converted to electrical energy by low cost and non-air poluted pieces used in fuel cells. The development of fuel cells are related to producing more effective electolytes or anot / cathode combinations. If our country is considered not to be so far from this new technology, all researches must be intensify on fuel cell and its main materials.

Microemulsion is water – oil emulsion in micro sizes. The preperation method affects physical properties of electrolyte which are direclty related with effectiveness of fuel cell. While preparation doping new chemical substances to electrolyte changes chemical properties of main material such as ionic strenght, electrical conductivity etc.

In this work, it was tried try to prepare nano sized electrolytes by microemulsion method and develope chemical properties by doping chemical substances such as Ce, Sc and some other metals.

The preperation methods of zirconia based electrolytes were examined and microemulsion method was selected as method because of efficiency and low cost from all preperation methods. For comperaiton the results also Pechini method is considered as sub-method. As an aim of preperation nano-sized electrolytes, obtaining uniform structure, thermal stability, high corrosion resistance and chemical activity, enhancing touch surfaces, good sintering behaviour and applicibility was estimated.

Zirconia was chosen as the main material of electolyte cause of high ionic (including structural oxygen gaps) and low electrical conductivity. Optimal parameters were taken from literature and applied to prepare nano sized ZrO2 and the electrolyte characterization studies performed by XRD, TEM, SEM analysis.

AŞÇI Yavuz Selim,

Danışman : Yard.Doç.Dr. İ.Metin HASDEMİR

Anabilim Dalı : Kimya Mühendisliği

Programı (Varsa) : Temel İşlemler ve Termodinamik

Mezuniyet Yılı : 2007

Tez Savunma Jürisi : Yard.Doç.Dr. İ. Metin HASDEMİR (Danışman)

Prof. Dr. Ahmet AYDIN

Prof. Dr. Umur DRAMUR

Prof. Dr. Süleyman TANYOLAÇ

Doç. Dr. Ş.İsmail KIRBAŞLAR

Çeşitli Karboksilli Asitlerin Sulu Çözeltilerinden Hidrojel İle Uzaklaştırılmasının İncelenmesi


Karboksilli asitler bir çok endüstriyel alanda yaygın olarak kullanılan bioteknolojik maddelerdir. Bu nedenle karboksilli asitlerin elde edilmeleri ve ürün karışımlarından ayrılmaları önemli bir bilimsel ve ekonomik problemdir. Bu çalışmada yaygın olarak kullanılan karboksilli asitlerden olan, asetik asit, sitrik asit, laktik asit ve tartarik asidin sulu çözeltilerinden uzaklaştırılması incelenmiştir. Literatürde, karboksilli asitlerin ayrılması için farklı proses ve kimyasal maddelerin kullanıldığı bir çok çalışma vardır. Bu çalışmada ise karboksilli asitlerin sulu çözeltilerinden uzaklaştırılması için hidrojeller kullanılmıştır. Hidrojeller son yıllarda bir çok farklı alanda kullanılmaya başlanan önemli polimer maddelerdir. Deneysel çalışmalarda, ilk olarak karboksilli asitlerin sulu çözeltilerden ayrılması üzerine zaman, sıcaklık ve karıştırma etkisi incelenmiştir.

Deney koşulları belirlendikten sonra, farklı jel asit oranları için belirli bir karboksilli asit başlangıç konsantrasyonda ayrılma işlemleri gerçekleştirilmiş ve denge konsantrasyonları belirlenmiştir. Son aşamada ise belirli bir hidrojel miktarında, farklı asit başlangıç konsantrasyonlarının uzaklaştırma üzerine etkisi belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar Freundlich ve Langmuir izotermlerine uygulanmıştır.

Investigation Of Removal Of Various Carboxyllic Acids By Hydrogels From Solutions

Carboxyllic acids are biotechnological substances that used in many industries extensively. Therefore production and separation of carboxylic acids from product mixtures are important scientific and economical problems. In this work, it has been investigated that removal of acetic, citric, lactic and tartaric acids which used intensively from aqueous solutions. There are many works for separation of carboxyllic acids by using different processes and chemical substances in literature. As for in this work, hydrogels were used for removal of carboxylic acids from aqueous solutions. Hydrogels are important polymer substances which have been started to use in different technologies in recent years. In experimental works, firstly the effects of time, temperature and mixing on separation of carboxylic acids from aqueous solutions were investigated.

After experimental conditions have been determined, firstly, separation was taken place for different acid gel ratios at constant initial acid concentrations and determined equilibrium conditions. At last stage, it has been determined that the effect of different initial acid concentration on removal at constant hydrogel amount. Results obtained from experimental works have been used in Langmuir and Freundlich isotherms.

MUTLU Aydın,

Danışman : Prof. Dr. M. Ali GÜRKAYNAK

Anabilim Dalı : Kimya Mühendisliği

Programı : Proses ve Reaktör Tasarımı

Mezuniyet Yılı : 2007

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. M. Ali GÜRKAYNAK (Danışman)

Prof. Dr. Ahmet KAŞGÖZ

Doç. Dr. İsmail AYDIN

Doç. Dr. Gülten GÜRDAĞ

Doç. Dr. İrfan KIZILCIKLI

Yakıt Hücresi Sistemleri İçin Katı Oksit Elektrolitlerin Hazırlanması

Carnot döngüsüne bağlı olmaksızın temiz ve oldukça yüksek verimli enerji dönüşüm özelliklerinden dolayı son yıllarda artan şekilde popüler olan yakıt hücreleri, yeni enerji kaynakları ve enerji dönüşüm vasıtaları bulma ihtiyacından dolayı giderek daha fazla ilgi çekmektedir. %70’e varan yüksek verimlilik değerleriyle Katı Oksit Yakıt Hücreleri (SOFC), diğer yakıt hücreleri arasında üzerinde en çok yoğunlaşılan katı faz tertibatlarıdır.

Bahsedilen tipte SOFC’ler için elektrolit malzemelerin hazırlanması, hali hazırda birçok bakımdan geliştirmeye ihtiyaç duyulan yakıt hücresi teknolojisine ait en önemli alanlardan birisidir. Elektrolit malzemeler, iyonik iletkenliği ve dolayısıyla yakıt hücrelerinin toplam verimini belirlediklerinden SOFC’ler için hayati bileşenlerdir. Fakat günümüze kadar sunulmuş olan elektrolit malzemeler oksijen iyon iletkenliği, kararlılık süresi, işletim sıcaklıkları ve mekanik mukavemet bakımından birçok dezavantaja sahiptir. Sahip olduğu perovskit yapısı ile yüksek iyonik iletkenlik, uzun süreli kararlılık ve nispeten düşük işletim sıcaklığına olanak sağlayan lantan gallat, geleceği en parlak elektrolit malzemelerden biri olarak dikkat çekmektedir. Elektrolitin oksijen iyon iletkenliği ve faz kararlılığını arttırmak üzere molce değişik oranlarda Sr2+ ve Mg2+ katyonları lantan gallat perovskit yapısına ikame edilmektedir. Fakat söz konusu iyonik iletkenlik, Sr2+ ve Mg2+ katyonlarının her biri için molce %20’lik ikame oranlarında teorik olarak maksimum değere ulaşmaktadır. Bu teoriden hareketle mevcut çalışma La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.2O2.8 (LSGM) yapısının hazırlanması ve bunun karakterizasyonunu amaçlamaktadır. Mevcut çalışmanın bir diğer amacı da saf LaGaO3 (LG) yapıların hazırlanması ve böylece LSGM ve LG malzemelerin mikro yapısal olarak karşılaştırılmasıdır. Son üründe hassas stokiyometrik düzenleme ve ince taneciklerin elde edilmesine olanak sağlaması nedeniyle söz konusu yapıların hazırlanması için Pechini yöntemi tercih edilmiştir.

Takip eden bölümlerde tanımlanan deneysel prosedürlerden elde edilen LSGM ve saf LG tozları, XRD analizi vasıtasıyla kalsinasyon sıcaklığına bağlı kristal faz değişimlerini ve kristal büyüklüklerini takip etmek üzere 1000, 1200 ve 1400 °C’de kalsine edilmiştir. Bu analiz, mevcut çalışmada elde edilen numunelerin tekniğin bilinen durumunda mevcut önceki referanslara ait beklentilerin aksine kabul edilebilir safsızlık seviyelerinin sağlandığını göstermiştir. Ayrıca 1400°C’de kalsine edilen LSGM numunesi, iyonik iletkenliğin sıcaklığa bağlı değişimini gözlemlemek üzere empedans analizine tabi tutulmuştur. Empedans eğrileri (yarım daireler) tanecik arayüz direncinin iyonik iletkenlik bakımından yüksek sıcaklıklarda (>550°C) sınırlandırıcı bir etken olmadığını göstermiştir. Bu örnek için ayrıca ürün ağırlığının termal değişimini gözlemlemek üzere TGA analizi uygulanmıştır. 1400 °C’de kalsine edilmiş LSGM ve LG örnekleri hakkında tanecik boyutu ve homojenlik açısından daha fazla bilgi edinebilmek amacıyla SEM analizi uygulanmıştır. Burada Pechini Yönteminin hassas stokiyometri ayarlama avantajının yanında ince ve homojen tanecikler elde etme bakımından da oldukça uygun bir yol olduğu açıkça görülmüştür. Söz konusu SEM görüntülerinden ayrıca 1400°C veya üzeri sıcaklıkların malzeme yapısında belirgin ve düzgün taneciklerin elde edilmesi açısından hayati olduğu anlaşılmıştır. Gerçekleştirilen analizlere ait sonuçlar ve buna bağlı yorumlar son bölümde detaylı olarak sunulmuştur.

Preparatıon Of Solıd Oxıde Electrolytes For Fuel Cell Systems

The fuel cells, which became increasingly popular in the recent years due to their clean and highly efficient energy conversion behaviour without beeing bounded with the Carnot Cycle have attracted much interest for the sake of finding out new energy resources and energy conversion means. Solid Oxide Fuel Cells (SOFC) are one of the mostly focused solid state devices inter alia, which have considerably higher efficiency values of up to 70 % as compared to the other types of fuel cells.

Preparation of the electrolytes for such SOFC’s is one of the most challenging field of the fuel cell technology which still requires various improvements in many respects. Electrolytic materials are the key components of the SOFC’s since such electrolytes determine the ionic conduction, thus overall efficiency of the fuel cells. However, the the proposed electrolyte materials have many drawbacks in terms of oxygen ion conductivity, duration of stability, operation temperatures and mechanical endurance. Lanthanum gallate, enabling excessive ionic conduction, long term stability and relatively low operation temperatures with its perovskite structure seems to be one of the most promising elektrolytic materials of the future. Sr2+ and Mg2+ cations are doped into the lanthanum gallate perovskite structure with various molar amounts in order to enhance the oxygen ion conduction and phase stability of the electrolyte. However, ionic conduction theoretically reachs maximum at Sr2+ and Mg2+ doping levels of 20 % (mol) per each. Keeping this fact as a starting point, the present study is based on the preparation of a La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.2O2.8 (LSGM) structure and characterization thereof. It was also one of the objects of the present study to prepare pure LaGaO3 (LG) structures in order to compare the microstructural analysis results of said LSGM and LG materials. Pechini method was chosen for the preparation of such structures as the method enables to provide sensitive stoichiometric arrangement and fine granules in the final product.

LSGM and pure LG powders obtained from the experimental procedure as defined in the following sections are calcined at 1000, 1200 and 1400 °C for tracing the crystal phase changes and crystal sizes depending on the calcination temperature by means of subjecting the same to XRD analysis. Said analysis showed that the samples obtained within the present study provide acceptable impurity levels contrary to expectations of the prior references available in the art. The LSGM sample calcined at 1400 °C was also subjected to the impedance conductivity analysis in order to observe the ionic conductivities vs. various temperatures. Impedance curves (i.e. semi-circles) indicated that particle grain boundry resistance is no more a limiting factor at high temperatures (i.e. >550°C) in terms of ionic conductivity. This sample was also subjected to TGA analysis in order to observe the thermal change in the product mass. SEM analysis was performed for both LSGM and LG samples calcined at 1400°C for providing further information with respect to the grain size and homogenity. It was clearly observed that Pechini method is also a well tailored way of obtaining fine and homogen particles with the advantage of sensitive stoichiometry adjustments. It is further envisaged by such SEM images that calcination temperatures equal or more than 1400°C are crucial for obtaining evident and uniform grains within material structure. The results of the performed analysis steps are given in the final section along with the detailed discussions.


SÜTÇÜ Tuğbanur ,

Danışman : Prof. Dr. Umur DRAMUR

Anabilim Dalı : Kimya Mühendisliği

Programı : Temel İşlemler ve Termodinamik

Mezuniyet Yılı : 2007

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Umur DRAMUR (Danışman)

Prof. Dr. Cemil İBİŞ (Üye)

Doç. Dr. Mehmet MAHRAMANLIOĞLU

Doç. Dr. İsmail KIRBAŞLAR

Yard. Doç. Dr. Süheyla ÇEHRELİ

Su – Asetik Asit – Çözücü Karışımı Sistemlerinin Sıvı – Sıvı Denge Verileri

Asetik asidin sulu çözeltilerinden ayrılmasında kullanılan yöntemlerden biri de sıvı–sıvı ekstraksiyonudur. Bu ayırma işleminde uygun çözücünün seçilebilmesi için güvenilir denge verilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çalışmada, daha önceki çalışmalarda ayrı ayrı incelenen n–amil alkol ve n–amil asetat solventlerinin belirli bileşimlerdeki karışımları solvent olarak kullanılarak asetik asit–su–çözücü karışımı dörtlü sistemleri

incelenmiştir.

Ağırlıkça değişik oranlarda n–amil alkol ve n–amil asetat (%10–%90), (%30–%70), (%50–%50), (%70–%30), (%90–%10) karışımları hazırlanarak asetik asit–su–çözücü karışımı sistemlerinin 298,2 K’deki

çözünürlük dengeleri incelenmiştir.

İncelenen her bir dörtlü sisteme ait çözünürlük eğrisi ve bağlantı doğrusu verileri deneysel olarak tespit edilmiştir. Deneysel verilerin güvenilirliği Othmer–Tobias korelasyonu ile test edilmiştir. Deneysel bağlantı doğrusu verilerinden yararlanarak her bir sisteme ait dağılma katsayısı ve ayırma faktörü değerleri hesaplanmıştır. Ede edilen sonuçlar, tablolar ve grafikler halinde sunulmuştur.

Lıquıd–Lıquıd Equılıbrıum Data Of Water– Acetıc Acıd–Solvent Mıxture Systems

One of the processes used to separate acetic acid from its aqueous solutions is liquid–liquid extraction. In this seperation process, reliable equilibrium data are required in order to choose the appropriate solvent.

In this study, the mixtures having the determined compositions of n–amyl acetate and n–amyl alcohol solvents, which were studied before individually, were used as solvent and the quaternary system of acetic acid–water–mixed solvent was examined.

The mixtures of n–amyl alcohol and n–amyl acetate having the different compositions (10%–90%), (30%–70%), (50%–50%), (70%–30%), (90%–10%) were prepared and the solubility equilibria of acetic acid–water–mixed solvent systems was examined at 298.2 K.

The solubility curves and tie–line data of each quaternary systems were determined experimentally. The reliability of the experimental data was tested by applying the Othmer–Tobias correlation. The distribution coefficient and separation factors of each system were calculated from experimental tie–line data. The results obtained from the experiments are shown on tables and graphs.

BAŞLIOĞLU Burcu

,

Danışman : Yrd. Doç. Dr. Süheyla ÇEHRELİ

Anabilim Dalı : Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Programı (Varsa) : Temel İşlemler ve Termodinamik Programı

Mezuniyet Yılı : 2007

Tez Savunma Jürisi : Yrd. Doç. Dr. Süheyla ÇEHRELİ (Danışman)

Prof. Dr. Ahmet AYDIN,

Prof. Dr. Umur DRAMUR

Prof. Dr. Hacı ORAK

Doç. Dr. Ş. İsmail KIRBAŞLAR

Su – Karboksilik Asit Karışımı- Çözücü Dörtlü Sistemlerinin Sıvı – Sıvı Denge Verileri

Bu çalışmada Su – Karboksilik Asit Karışımı – Çözücü dörtlü sistemlerinin 298.2 K’ deki sıvı – sıvı denge verileri deneysel olarak belirlenmiştir. Karboksilik asit karışımı olarak; Formik Asit – Asetik Asit, Formik Asit – Propiyonik Asit ve Asetik Asit – Propiyonik Asit karışımları kullanılmıştır. Asit karışımları her bir asitten ağırlıkça % 50 - % 50 olacak şekilde hazırlanmıştır. Çözücü olarak; Amil Asetat, Diisobutil Keton ve Diisopropil Eter kullanılmıştır.

İncelenen her bir asit karışımının çözücülerle oluşturdukları dörtlü sistemlere ait denge verileri çözünürlük eğrisi ve bağlantı doğrularının deneysel olarak belirlenmesiyle tespit edilmiştir. Deneysel verilerin güvenilirliği Othmer – Tobias korelasyonu ile test edilmiş, incelenen her bir dörtlü sisteme ait dağılma katsayısı ve ayırma faktörleri hesaplanmıştır.

 

Lıquıd – Lıquıd Equılıbrıum Of Water Carboxylıc Acıd Mıxture – Solvent Quaternary Systems

Liquid – liquid equilibrium (LLE) data were determined for the quaternary system water – carboxylic acid mixture – solvent at 298.2 K. Formic Acid – Acetic Acid, Formic Acid – Propionic Acid and Acetic Acid – Propionic Acid mixtures were used as carboxylic acid mixtures. Each acid was prepared 50 % by mass proportionally for all acid mixture. Amil Acetate, Diisobutyl Keton and Diisopropyl Ether were used as solvent.

Solubility curves and tie-lines were determined experimentally for each quaternary system. The reliability of experimental data was ascertained by Othmer – Tobias pilots. Finally, the distribution coefficient and separation factors of each system were calculated from experimental results.

ÇALIŞKAN Nazife ,

Danışman : Prof. Dr. İsmail BOZ

Anabilim Dalı : Kimya Mühendisliği

Programı : Proses Ve Reaktör Tasarımı

Mezuniyet Yılı : 2007

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. İsmail BOZ (Danışman)

Doç. Dr. Cemal ÖZEROĞLU

Doç. Dr. İsmail AYDIN

Doç. Dr. Muzaffer YAŞAR

Yard. Doç. Dr. Gülin Selda POZAN SOYLU

Karbon Destekli Platin Ve Platin-İkinci Metal Nano Partiküllerin Etilen Glikol İndirgenmesi İle Hazırlanması Ve Tanımlanması

Poliol prosesi, etilen glikol, dietilen glikol gibi alkollerin kullanıldığı ve metal tuzlarını metal partiküllerine indirgenmesini sağlayan kimyasal bir yaklaşımdır. Bu yöntemle agrege olmamış inorganik bileşikleri başarılı bir şekilde sentezlemek mümkündür. Bu metotta poliol, yüksek kaynama noktalı solventtir ve indirgen olarak görev almaktadır. Sonuçta, stabilizasyon sağlanarak partiküllerin büyümesinin kontrolü sağlanmakta ve agregasyonun önüne geçilmektedir.

Bu çalışmada, etilen glikol ve NaBH4 indirgenleri kullanılarak tek aşama ve dört aşamada indirgeme yapılarak karbon destekli Pt-Sn, Pt-Co ve Pt-Cr katalizörleri hazırlanmıştır.

Katalizörlerin metanolün oksidasyonundaki performansı asidik ortamda ve oda sıcaklığında denenmiş ve Pt/C katalizörü ile karşılaştırılmıştır. Elektrokimyasal ölçümler siklik voltametre, doğrusal taramalı voltametre ve kronoamperometre ile yapılmıştır.

Partiküllere ait yapı ve morfoloji tayini CuKα radyasyonu kullanılarak Rigaku D/max-2200 X-Ray diffraktometresi cihazında gerçekleştirilmiştir. X-ray kırınım desenlerinden kristalit boyutu Scherrer denklemi ile hesaplanmıştır. Bütün XRD kırınım desenlerinde (1 1 1), (2 0 0), (2 2 0) ve (3 1 1) (hkl) konumlarında, kübik kristalin yapısındaki platine ait 4 karakteristik pik gözlenmiştir. XRD kırınım desenlerinde, kobalt, krom ve bunların oksitlerine ait piklere rastlanmamıştır. Buna sebeb olarak çok düşük miktarlarda ya da amorf yapıda olmaları gösterilebilir. Fakat, kimi Pt-Sn katalizörleri 34.2o ve 52o’de SnO2 piki bulundurmaktadır. Sonuç olarak, PtSnOx katalizörleri sadece Pt-Sn katalizörlerine göre metanol oksidasyonu reaksiyonu için daha yüksek aktivite göstermektedir.

Sonuç olarak, tek aşamada indirgeme işlemi yapılmış katalizörler anot kısmında gerçekleşen metanol oksidasyonu reaksiyonunda daha yüksek aktivite sağlamıştır.

Preparation And Characterization Of Carbon Supported Platinum And Platinum-Second Metal Nanoparticles From Ethylene Glycol Reduction

Polyol process is a versatile chemical sysnthesis technique, which uses the polyols (for example, ethylene glycol, diethylene glycol) to reduce metal salts to metal particles. This technique has successfully been used to prepare non-aggregated nanoparticles from a great variety of inorganic compounds. The polyols in this method often serve as high boiling solvent and reducing agent, as well as stabilizer to control the particles growth and prevent interparticle aggregation.

In this study, Carbon-supported Pt-Co, Pt-Sn, Pt-Cr and Pt catalysts were prepared by polyol and NaBH4 reduction of metal precursors both in single step and in four steps.

The electrochemical performance of the catalysts for methanol electrooxidation in acidic media at room temperature is evaluated and compared with that of a Pt/C catalyst. Electrochemical measurements were carried out by using cyclic voltammetry, lineer sweep voltammetry and chronoamperometry.

The structure and morphology of the as-prepared particles were analyzed using Rigaku D/max-2200 X-Ray diffractometer with CuKα radiation. From X-Ray patterns, crystallite sizes were estimated by using Scherrer equation. As indicated, all XRD patterns show the four main characteristic peaks of the face-centered cubic (fcc) crystalline structure of Pt, namely the planes (1 1 1), (2 0 0), (2 2 0), (3 1 1). No peaks for pure Co, Cr and its oxides were found, but their presence cannot be discarded because they may be present in a very small amount or even in an amorphous form. But XRD patterns of PtSn electrocatalysts have SnO2 peaks at around 34.2o and 52o. As a result, PtSnOx catalyst showed higher catalytic activity for methanol electro-oxidation than PtSn metallic form.

As a conclusion, we have found that catalysts reduced in single step showed much higher catalytic activity towards methanol electrooxidation in anodic reactions.

TEKİN Volkan Orhan ,

Danışman : Prof. Dr. Ahmet KAŞGÖZ

Anabilim Dalı : Kimya Mühendisliği

Programı (Varsa) : Kimyasal Teknolojiler

Mezuniyet Yılı : 2007

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Ahmet KAŞGÖZ (Danışman)

Prof. Dr. Saadet PABUCCUOĞLU

Prof. Dr. Mehmet Ali GÜRKAYNAK

Doç. Dr. Gülten GÜRDAĞ

Doç. Dr. Cemal ÖZEROĞLU


Eş-Anlı Polimerizasyon İle Kil Modifikasyonu

Bu çalışmada, Balıkesir yöresinden alınmış olan kil ve oktadesilamin (ODA) ile modifiye edilmiş org-kil, akrilamid/N,N-dimetilaminoetilmetakrilat (AAm/DMAEM) ve akrilamid/2-vinilpiridin (AAm/2-VP)’in eş anlı polimerizasyonu ile modifiye edilmiş ve elde edilen ürünlerin bazı fiziksel özellikleri detaylı olarak incelenmiştir.

Hazırlanan örneklerin, yapısal ve fiziksel özellikleri, Fourier-Infrared Spektroskopi (FTIR), X-ışını kırınım difraktometresi (XRD) ve Termogravimetrik Analiz (TGA) ile incelenmiştir.

FTIR spektrum analizleri kil yapısı içerisinde, kullanılan monomerleri içeren kopolimerlerin oluştuğunu göstermiştir. Ayrıca, org-kil kullanılarak hazırlanan örneklerin analizinde ODA’ya ait absorpsiyon tepeleri ile kopolimerlerin absorpsiyon tepelerinin, yapısal benzerlikleri nedeni ile, kesin bir şekilde ayırt edilememesine rağmen yapıda az miktarda da olsa ODA kaldığı düşünülmektedir.

Kil ve org-kil kullanılarak hazırlanan örneklerin XRD analizlerinde, farklı oranlarda kil ile AAm/DMAEM kullanılarak hazırlanan ürünlerde düşük kil oranlarında yapının genel olarak dağılmış yapıda olduğu, yüksek kil oranlarında ise dağılmış ve aralanmış karışık bir yapının söz konusu olduğu görülmüştür. AAm/2-VP kullanılarak hazırlanan ürünlerde ise, kilin d001 tabakaları arasındaki mesafenin AAm/DMAEM kopolimer ürünlere göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Kilin d001 mesafesi 1.2 nm iken bu değer, dağılmış yapı haricindeki ürünlerde ~ 1.25-2.20 nm arasında değişmektedir.

Ürünlerin TG analiz sonuçlarından, ürünlerin çok kademeli bozunma gösterdiği, ayrıca AAm/2-VP kullanılarak hazırlanan örneklerde ısıl kararlılığın, AAm/DMAEM ile hazırlanan örneklerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra, kil kullanılarak hazırlanan örneklerde ısıl kararlılığın org-kil kullanılarak hazırlanan örneklerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bunun da org-kil ile hazırlanan ürünlerde kalmış olabilecek ODA’dan kaynaklanabileceği düşünülmektedir. TG analizleri, örneklerdeki kil oranı arttıkça ısıl kararlılığın arttığını, bu artışın özellikle org-kil yerine modifiye edilmemiş kil kullanılması durumunda daha belirgin olduğunu da göstermiştir.


Clay Modification By Simultaneous Polymerization

In this study, a clay originated from Balikesir region and its organically ion exchanged form (org-clay) by octadecyl amine (ODA) was modified by in-situ polymerization of Acryamide/N,N-dimethyl aminoethyl methacrylate (AAm/DMAEM) and Acryamide/2-vinyl pyridine (AAm/2-VP) monomer pairs. Some structural and physical properties of the samples were investigated in detail.

Structural and physical properties of the samples were examined by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), X-Ray Diffraction (XRD) and Thermogravimetric Analysis (TGA).

FTIR study showed that copolymer structures were formed into clay galleries. Yet the characteristic absorption peaks of octadecyl amine (ODA) and copolymers were not individually identified clearly due to their structural similarity, it could be assessed that organic groups (ODA) might be remained onto clay layers based on the FTIR characterization of the samples prepared with the org-clay.

It was obtained from the XRD analysis of the samples that low amount of clay loaded samples of AAm/DMAEM series copolymers having various clay amount showed mainly exfoliated structure. On the other hand, high clay loaded samples showed intercalated/exfoliated mixed structure in this series. It was found that intergallery spacings (d001) of clay were lower for the AAm/2-VP samples than those of AAm/DMAEM counterparts. While the values of d001 is about 1.2 nm for the natural clay, it is found to be between 1.25-2.20 nm for the intercalated samples.

TGA study indicated that the samples showed degradation with multiple steps. It was also found that the thermal stability of samples series prepared by using of AAM/2-VP was higher than those of AAm/DMAEM series. Moreover, thermal stability of the samples prepared with the natural clay was higher than those prepared with org-clay. This result could be attributed to low thermal stability of organic amine groups which might be remained into clay galleries. TGA results implied that thermal stability of the samples increased with the increasing of clay amount in the sample composition. This behavior is more pronounced in the samples prepared with natural clay.

GAMSIZKAN Aslı ,

Danışman : Yard.Doç.Dr. Erol İNCE

Anabilim Dalı : Kimya Mühendisliği

Programı (Varsa) : Temel İşlemler ve Termodinamik

Mezuniyet Yılı : 2007

Tez Savunma Jürisi : Yard.Doç.Dr. Erol İNCE (Danışman)

Prof. Dr. Umur DRAMUR

Prof. Dr. Cemil İBİŞ

Doç. Dr. Ş. İsmail KIRBAŞLAR

Yard.Doç.Dr. Mehmet BİLGİN

Su-Alkol-Dibazik Esterler Üçlü Sistemlerinin Sıvı-Sıvı Dengeleri

Bu çalışmada, endüstriyel olarak büyük bir kullanım alanına sahip bir alkol olan etanolün su ve dibazik ester / dibazik ester karışımları arasındaki dağılımları incelenmiştir. Bu amaçla Su – Etanol – Dimetil Adipat, Su – Etanol – (Dimetil Glutarat + Dimetil Adipat Karışımı) ve Su – Etanol – (Diizobutil Glutarat + Diizobutil Süksinat + Diizobutil Adipat Karışımı) üçlü sistemlerine ait sıvı-sıvı dengeleri 298.15 K, 308.15 K, 318.15 K sıcaklıklarda deneysel olarak bulunmuştur. Bu sistemler için bulanma noktası tekniği kullanılarak çözünürlük denge eğrileri ve analiz yöntemi kullanılarak da bağlantı doğruları tayin edilmiştir. Analizler gaz kromatografisiyle yapılmıştır. Deneysel bağlantı doğrularının güvenilirliğini test etmek için Othmer-Tobias korelasyonu uygulanmıştır. Bu verilerden yola çıkarak çözücülerin ayırma faktörleri ve seçicilikleri ile etanolün su ve bu çözücüler arasındaki dağılma katsayıları hesaplanmış ve grafikler halinde sunulmuştur.

Liquid-Liquid Equilibria Of Water – Alcohol - Dibasic Esters Ternary Systems

In this study, the distribution of ethanol between water and dibasic ester / dibasic ester mixture was investigated. The liquid-liquid equilibrium data for the Water – Ethanol – Dimethyl Adipate, Water – Ethanol – (Dimethyl Glutarate + Dimethyl Adipate Mixture) and Water – Ethanol – (Diisobutyl Glutarate + Diisobutyl Succinate + Diisobutyl Adipate Mixture) ternary systems were determined experimentally at 298.15 K, 308.15 K, and 318.15 K. The solubility curves for these systems were observed via turbidity method and the tie-lines were found by analysis method. The analysis were performed with a gas cromatography. The reliability of the experimental tie-line data was ascertained by using the Othmer and Tobias correlation. Futhermore, the separation factors and selectivities of the solvents, and the distrubution coefficients of the ethanol between water and the solvents were calculated and they are presented graphically.


JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI


BULDUM Mehmet

Danışman : Prof. Dr. Atiye TUĞRUL

Anabilim Dalı : Jeoloji Mühendisliği

Programı :

Mezuniyet Yılı : 2006

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Atiye TUĞRUL (Danışman)

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Okay GÜRPINAR

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Fahriye KILINÇKALE

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM

Tez Savunma Jürisi : Doç. Dr. Sabah YILMAZ

İstanbul Ömerli Bölgesindeki Kumtaşlarının Betonda İnce Agrega Olarak Kullanılabilirliği

Günümüzde inşaat faaliyetlerinin hızla artması, beton üretimini artırmış, bunun sonucu olarak agrega gereksinimi artmıştır. İstanbul’da yer alan agrega kaynakları bugün yeterli olmakla birlikte hızla tükenmekte olduğundan önümüzdeki yıllarda agrega ihtiyacı ya daha uzak mesafelerden karşılanacak, ya da alternatif agrega kaynakları değerlendirilecektir. Bu amaçla, İstanbul Ömerli Bölgesinde bulunan Triyas yaşlı kumtaşları alternatif agrega kaynağı olarak araştırılmıştır.

Bu çalışma kapsamında öncelikle bölgedeki kumtaşlarındaki renk ve doku değişimleri dikkate alınarak üç farklı noktadan numuneler alınmıştır. Kumtaşlarının petrografik, mineralojik özellikleri ile kimyasal bileşimleri; hazırlanan ince kesitler üzerinde polarizan mikroskobu ile yapılan incelemeler, X ışınları ve kimyasal analizler ile belirlenmiştir. Örnekler üzerinde standart agrega deneylerinin yapılabilmesi için, blok örnekleri kırma eleme tesisinde ince agrega boyutuna getirilmiştir. Fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenen ince agregalar, hızlandırılmış harç çubuğu deneyleri ile alkali-silis reaksiyonu yönünden de araştırılmıştır. İncelenen kumtaşlarının beton özelliklerine etkilerinin araştırılması amacıyla, üretilen ince agregalar ile bölgede üretilen kireçtaşları kullanılarak deneme betonları yapılmış ve bunların dayanım ve durabilite özellikleri araştırılmıştır.

Elde edilen veriler, referans deney numuneleriyle karşılaştırıldığında; incelenen kumtaşlarının, günümüzde beton üretiminde kullanılmalarının ekonomik olmamasına karşın, agrega ihtiyacının artacağı dönemlerde, düşük dayanımlı betonların üretimlerinde kullanılabileceği saptanmıştır.

The Use Of Sandstones In Istanbul Omerli Regıon As Fıne Agregate In Concrete

Today construction activities cause to increase the concrete production as result of this aggregate requirment increase. Aggregate resources in Istanbul are enough now, but it is decrasing fastly. Therefore, aggregate requirements will be supplied far distance or alternative aggregate resources should be evaluated. In this aim; Triassic sandstones in Istanbul Omerli Region are researched as alternative aggregate resource.

In this study, specimens were taken from three different locations, where color and texture chancing of sandstones. From these samples thin sections were prepared and examined under a polarising microscobe to determine petrographic characteristics, XRD analysis was conducted for determining mineralogical composition and the chemical analysis was carried out for determining chemical composition of sandstones. To apply standart analysis on specimens, block specimens were crushed by crushing machine until they became fine aggregate size (0/4 mm). Physical and chemical characteristics of fine aggregates were determined and accelerated mortar bar tests were also performed on fine aggregates.

To determine the effects of fine aggregates produced from the sandstone, on the concrete properties, strenght and durability of concrete produced in laboratory by using the fine aggregates and coarse grained limestone aggregates, were investigated.

The results were compared with the results of test performed on reference concrete samples. Acording to the results obtained; in spite of using sandstones as fine aggregate in concrete is not economic today, in the future, when the requirements of aggregates increases, the sandstones can be used in low strenght concrete.

YILMAZ Murat,

Danışman : Doç. Dr. Hayrettin Koral

Anabilim Dalı : Jeoloji Mühendisliği

Programı (Varsa) :

Mezuniyet Yılı : 2006

Tez Savunma Jürisi : Doç. Dr. Hayrettin KORAL (Danışman)

Prof. Dr. Mehmet ÖNALAN

Prof. Dr. İzver TANSEL ÖNGEN

Prof. Dr. Atiye TUĞRUL

Prof. Dr. Yıldız ALTINOK

Yenişehir (Bursa) Havzasının Neotektonik Dönemdeki Yapısal Özellikleri Ve Jeolojik Gelişimi

İnceleme alanı, Marmara Bölgesi’ nin güneydoğusunda yer alan Yenişehir (Bursa) ilçesinin batısındaki Seymen ve Erdoğan Köyleri ile doğusundaki Ebeköy, Köprühisar ve Hayriye Köylerini kapsamaktadır. Kuzey Anadolu Fayı’ nın (KAF) güney kolunun yer aldığı düşünülen inceleme alanında; bölgenin jeolojisi ve neotektonik özellikleri incelenmiştir. Bölgede Sakarya kıtasına ait Paleozoyik bir temel, Mesozoyik ve Senozoyik birimler ve örtü kayaları yer alır. Paleozoyik yaşlı kabul edilen temel Permo-Triyas yaşlı Yenişehir Metamorfik Topluluğundan oluşmaktadır. Mesozoyik istif karbonat platformu özelliğindeki Orta-Üst Jura yaşlı Bilecik Kireçtaşlarını içerir. Senozoyik birimler Orta-Üst Miyosen yaşlı Gemiciköy Formasyonu ve Alt-Üst Pliyosen yaşlı Alaylı Formasyonu ve Kuvaterner yaşlı alüvyon çökellerinden oluşur. Bu birimler Yenişehir Havzası’ nın yüzey alanını kaplar ve daha yaşlı birimler üzerinde uyumsuz olarak yer alır.

Aktif bir fayın birçok morfolojik özelliklerini gösteren Seymen Fay zonu, Yenişehir Havzası’ nın batısında, Kovanlık Fay zonu ise doğusunda yer alır. Seymen fay zonu yaklaşık K50D, Kovanlık Fay zonu K65-70D doğrultulu olup, havzayı doğudan ve batıdan sınırlandırmaktadır. Çalışma alanındaki alüvyonlar ve Pliyosen yaşlı genç çökeller bu iki fay zonu kontrolünde gelişmiştir. Bölgede meydana gelmiş tarihsel depremler ve günümüzde de meydana gelen küçük-orta büyüklükteki depremlerin çözümleri, Seymen ve Kovanlık Fay zonlarının aktif faylar olduğunu göstermektedir. Bütün bu veriler ışığında, çalışma alanında tespit edilen fay zonları Kuzey Anadolu Fayı ile benzer özellik göstermesinden dolayı, KAF’ ın bir parçası olarak düşünülmektedir. Pliyo-Kuvaterner yaşlı Yenişehir Havzası da, bu aktif fayların kontrolünde gelişmiş bir çek-ayır havzası olarak göze çarpmaktadır.

Structural Features And Geologıcal Development Of The Yenısehır (Bursa) Basın In The Neotectonıc Perıod

The study area covers Seymen and Erdoğan villages, located to the west of Yenişehir (Bursa) district and Ebeköy, Köprühisar and Hayriye villages located to the east of Yenişehir district in the east of southeast of Marmara region. The geology and the neotectonics features of the study area have been examined within the scope of this research. The study area, in which the southern branches of North Anatolian Fault (NAF) is situated, comprises a Paleozoic basement belonging to Sakarya Continent, Mesozoic and Senozoic units and cover rocks. Paleozoic basement consists of Permo-Triassic Yenişehir Metamorphics Composition. Mesozoic sequence contains Middle-Upper Jurassic Bilecik Limestones with carbonate platform features. Senozoic units are made up of Middle-Upper Miocene Gemiciköy Formation and Lower-Upper Pliocene Alaylı Formation and Quaternary alluvial deposits. These units, which overlie unconformbly the older units, covers the surface area of Yenişehir Basin.

Seymen and Kovanlık fault zones, which displays many morphological characteristics of an active fault are located to the west and east of Yenişehir basin respectively. The basin is bounded at the west by Seymen fault zone which is nearly N50E direction, and at the east by Kovanlık fault zone, which is nearly N65-70E direction. The alluvial and pliocene age deposits have developed in the control of these two fault zones in the study area. The solutions of historical earthquakes and small-medium magnitude recent earthquakes in the area indicate that Seymen and Kovanlık fault zones are active faults. All these data suggest that the fault zones observed in the study area can be considered as a part of the North Anatolian Fault and Plio-Quaternary age Yenişehir basin also seem to be a pull-apart basin developed in the control of these active faults.

GÜLER Burcu ,

Danışman : Prof. Dr. Atiye TUĞRUL

Anabilim Dalı : Jeoloji Mühendisliği

Programı :

Mezuniyet Yılı : 2006

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Atiye TUĞRUL (Danışman)

Prof. Dr. Okay GÜRPINAR

Prof. Dr. Mustafa ERDOĞAN

Prof. Dr. Aysan GÜRER

Yrd. Doç. Dr. İ. Halil ZARİF

İstanbul Ayazağa-Cebeci-Çatalca Bölgeleri’ndeki Agrega Kaynaklarının Yüksek Dayanımlı Betonda Kullanılabilirliği

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, Uygulamalı Jeoloji Programı’nda yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. İstanbul’un Avrupa yakasındaki kumtaşları ve kireçtaşlarının jeolojik, petrografik ve mineralojik özelliklerinin yanı sıra yapılan standart agrega deneyleri ve beton deneyleri ile yüksek dayanımlı betonda agrega olarak kullanılabilirlikleri ayrıntılı bir şekilde karşılaştırılmıştır.

Çalışma, Ayazağa, Cebeci ve Çatalca Bölgeleri’nde gerçekleştirilmiştir. Ayazağa Bölgesi’ndeki kırmataş ocakları, Cendere vadisi içerisinde yer almaktadır. Bölgedeki koyu gri renkli, Devoniyen yaşlı kumtaşları incelenmiştir. Bu kumtaşları köşeli-yarı köşeli, ince-orta tanelidir. Cebeci Bölgesi’ndeki Karbonifer yaşlı kumtaşları ile kireçtaşları incelenmiştir. Kumtaşları, koyu gri renkli, köşeli-yarı köşeli orta ince tanelidir. Kireçtaşları ise, koyu gri ve mavimsi siyah renkli, yaygın sparit damarlı, sert tabakalı veya masif görünümlü, biyomikritiktir. Çatalca Bölgesindeki kırmataş ocakları, Sarıkayatepe mevkiinde bulunmaktadır. Bölge de orta-kalın tabakalanmalı, bol fosilli, mikritik kireçtaşları işletilmektedir.

Araştırmalara, ilk olarak; Ayazağa, Cebeci ve Çatalca Bölgeleri’nde arazi gözlemleriyle başlanmış ve laboratuvar çalışmaları için agrega örnekleri alınmıştır. Bu örneklerden ince kesitler hazırlanmış ve bunlar polarizan mikroskopta incelenmiştir. Ayrıca, kayaçların mineralojik bileşimlerinin belirlenmesi için XRD analizleri yapılmıştır.

Bu çalışmada, farklı agregaların beton özelliklerine etkilerini değerlendirmek amacıyla TS EN Standartlarına göre agrega deneyleri yapılmıştır. Kumtaşı ve kireçtaşı agregalarının alkali-agrega reaksiyonu yönünden değerlendirilmesi için hızlandırılmış harç çubuğu yöntemi kullanılmıştır.

Aynı agrega örnekleriyle, çimento dozajları farklı iki beton karışımı yapılmıştır. Hazırlanan beton numuneleri üzerinde taze beton deneyleri ile sertleşmiş beton deneyleri (basınç dayanımı ve yarmada çekme dayanımı) yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre, farklı çimento dozajları ile yapılan betonların 28 günlük basınç dayanımları karşılaştırıldığında, en yüksek dayanımı Çatalca ve Cebeci kireçtaşı agregalı betonların verdiği görülmüştür.

Ayazağa, Cebeci ve Çatalca Bölgeleri’ndeki kumtaşı ve kireçtaşı agregalarının petrografik özelliklerinin yanı sıra agrega özelliklerinin de standartlarda belirtilen kabul edilebilir limitler içinde bulunması veya bu limit değerlere çok yakın olması nedeniyle yüksek dayanımlı beton agregası olarak kullanılmaları uygundur.

Usability Of Aggregate Resources İn İstanbul Ayazağa-Cebeci-Çatalca Regions İn High Strength Concrete

This study was prepared as Master Thesis in Applied Geology Program, Department of Geological Engineering, Graduate School of Science, İstanbul University. Geological, petrographical, mineralogical of the sandstones and limestones in European part of İstanbul and also their usability as high strength concrete aggregate with the standard aggregate tests and concrete tests were correlated in details.

The study was carried out in Ayazağa, Cebeci and Çatalca regions. The quarries in Ayazağa region are located in Cendere Valley. In the region dark grey colored Devonian sandstones were investigated. These sandstones are angular-semi angular and fine-medium grained. In Cebeci region, Carboniferous sandstone and limestone were investigated. Sandstones are dark grey colored, angular-semi angular, medium-fine grained. Biomicritic limestones are dark grey and blue black colored with sparit veins. The quarries that are in Çatalca region are located in Sarıkayatepe. In the region there are fossiliferous micritic limestones.

Experimental studies were firstly begun with field observations and aggregate specimens were taken from Ayazağa, Cebeci and Çatalca Regions. From these samples, thin sections were prepared and they were examined under a polarising microscope. Besides, XRD analysis was made for determining mineralogical composition of the rocks.


In this study, for the evaluation the effect of different aggregates on concrete properties, standard aggregate tests were carried out in accordance with TS EN Standards. Accelerated mortar bar tests were also performed on sandstone and limestone aggregates for evaluation of the rocks from the point of alkali-aggregate reaction.

Two concrete mixtures are made by using same aggregate samples with two different cement dosages. Fresh and hardened concrete tests were carried out (compressive strength and tensile splitting strength) on the prepared concrete specimens. According to the experimental results conducted on concrete samples made with Çatalca limestone and Cebeci limestone aggregates, have highest strength.

Because of the petrographical characteristics and the aggregate properties of the sandstone and limestone aggregates produced in Ayazağa, Cebeci and Çatalca regions are in the acceptable limits or very close to these limits, therefore they are suitable to use in high strength concrete.

GÜNDÜZ Alper ,

Danışman : Y.Doç.Dr. İbrahim Halil ZARİF

Anabilim Dalı : Jeoloji Mühendisliği

Mezuniyet Yılı : 2006

Tez Savunma Jürisi : Y.Doç.Dr. İbrahim Halil ZARİF (Danışman)

: Prof.Dr. Okay GÜRPINAR

: Prof.Dr. Atiye TUĞRUL

: Y.Doç.Dr. Hasan EMRE

: Y.Doç.Dr.Ferhat ÖZÇEP

,Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


the-sound-of-music-do-re.html

the-source-book-on.html

the-south-australian-3.html

the-south-indian-bank.html

the-space-weather-week.html